THỂ LỆ VÒNG TỎA SÁNG

5/9 - 19/9/2019

Hình thức thi: 10 ý tưởng xuất sắc nhất cuộc thi sẽ thuyết trình trước hội đồng ban giám khảo

Thể lệ

Mỗi đội thi tối đa 4 thành viên.
Trước khi tham gia thi, các đội thi được xác định thứ tự tham gia dự thi. Trường hợp đến giờ thi, lượt thi mà đội thi chưa có mặt để tham gia thi thì tùy theo tình hình cụ thể, Ban Tổ chức quyết định.
Mỗi nhóm sẽ có 5 phút thuyết trình, 10 phút phản biện và giải quyết tình huống.
Trường hợp có 02 hoặc nhiều đội thi có số điểm bằng nhau Ban giám khảo sẽ xét các yếu tố phụ. Kết quả cuối cùng thuộc về Ban giám khảo.

Cách chấm điểm

Thang điểm 300.

THỂ LỆ VÒNG KHẲNG ĐỊNH THỂ LỆ VÒNG HỘI TỤ THỂ LỆ VÒNG BỨC PHÁ THỂ LỆ VÒNG TÌM KIẾM

- Gồm 07 giám khảo chấm độc lập.
+ Ban giám khảo chấm điểm qua 3 (ba) tiêu chí, thang điểm 300 điểm cho 3 (ba) nội dung thi, mô hình kinh doanh: 100đ; Slide: 100đ; Thuyết trình: 60 đ.
+ BTC điểm danh tham gia các sự kiện/đào tạo: 40đ

Chi tiết tiêu chí tại đây.